logojpg

 

 

Departament técnic
Xavier Selis Mestres

 telefon +34) 629 349 350
info@treballsnautics.com

 

Inici Balisaments Reflotaments Dragatges Trasllats Manteniments Valoracions Equipament

TRAS

 

 

 

Treballs n'autics

R e f l o t a m e n t s

 

B o i e s  i  F o n d e i g

 

C o l - l a b o r a c i ó

reflotaments

 

fondeig

 

colabora

 

R e m o l c a t g e s

 

T r e b a l l s  p o r t u a r i s

 

C o n t a m i n a c i ó

remolatge

 

portuaris

 

contaminacio

 

N e t e j e s  f o n s  m a r í

 

M o r t   ( S o s t e n i b l e )

 

M o r t   ( E s t a n d a r d )

fonsmari

 

biotop

 

morts

 

Balisaments -Boies fondeig -Treballs portuaris -Reflotaments -Remolcatges -Estudis -Peritatges-Netejes fons marí -Dragatges

  • fundació mar

 

gestoria medińa

ads

qstar

proactiva

logo4

Treballs Nautics Mar S.L. Dep. Técnic Xavier Selis Mestres - www.treballsnautics.com ´Telf. (+34) 629 349 350 - Avda Pau Casals, 86/8 - 17251 - Calinge